4e Nieuwsbrief 12-12-’10 zelf stroom maken

Zoals in de vorige nieuwsbrief van 20nov jl. al vermeld is is er een Stichting FreeEnergy4All opgericht die werkt zonder winstoogmerk en die inmiddels ook de ANBI status heeft verkregen(!) waardoor giften door zowel particulieren (ink.belasting) als bedrijven (vennootschapsbelasting) aftrekbaar zijn.

Tevens heeft er op 3dec ’10 een z.g. “kick-off meeting” plaats gevonden waarbij 7 personen zijn betrokken die als doel hebben een platform in Nederland te vormen om zelf Vrije Energie-units te gaan ontwikkelen. In eerste instantie richten we ons op een unit die ca. 3kW kan leveren en direct aan het net gekoppeld 24uur per dag kan draaien en zo een iets bovenmodaal huishouden kan voorzien van zowel elektriciteit als warmte. Voor dit laatste moet er dus nog iets van een elektrische boiler bijgebouwd worden om op het bestaande CV-systeem aangesloten te worden.

De plaats om dit te starten lijkt in de omgeving van Delft te liggen. Hiervoor zullen we enkele betaalde mensen aan kunnen trekken die 50 tot 100% van hun tijd beschikbaar zijn om hieraan te werken. Hierbij denken we aan zowel mogelijke kandidaten vanuit Nederland maar ook bv mensen die wij tijdens het laatste congres in de States (nov.’10) hebben ontmoet.

De gedachten gaan uit naar mensen die niet alleen reeds hun sporen verdiend hebben op het pad van Vrije Energie, en dus al over veel knowhow beschikken, maar ook een instelling hebben die niet in de eerste plaats op geld is gericht maar vooral ook graag een steentje bij willen dragen aan het grote geheel zoals de gezondheid van moeder aarde en aan alle levende wezens op deze aarde voor nu en in de toekomst.

Welnu om bovenstaande te realiseren is er natuurlijk ook geld nodig en we hebben daarvoor al diverse ideeën uitgewerkt. Ook hebben we daarvoor bepaalde uitgangspunten geformuleerd wat inhoudt dat we daarbij niet of nauwelijks afhankelijk willen zijn van derden zoals b.v. geldschieters die meteen denken in z.g. “return on investment”, dus in hoeveel jaar hun geld weer terugverdiend is.

Nee, onze voorkeur gaat uit naar geld dat zoveel mogelijk uit een z.g. warme geldstroom bestaat zoals dat b.v. bij schenkgeld het geval is. Wij zeggen dit ook omdat we de overtuiging hebben dat dit vele mensen zal aanspreken.

Bovenstaande heeft ook met jou te maken want inmiddels hebben zich bijna 600 mensen aangemeld op de website FreeEnergy4All die in aanmerking willen komen voor zo’n Vrije Energieunit.

We hebben daarvoor het volgende idee uitgewerkt:

Om deze geldstroom mede mogelijk te maken willen we starten met jou te vragen een donatie te doen aan de Stichting FreeEnergy4All. Deze donatie is dus (afgezien van een bepaalde drempel) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Echter als er straks units ontwikkeld zijn en je besluit zo’n unit te kopen dan krijg je een korting op de prijs van zo’n unit gelijk aan de gedane schenking.

Voorbeeld:

stel dat je nu over de top van jouw salaris in de 42% schijf/box valt van de inkomstenbelasting en je besluit om 1.000,- euro te schenken terwijl een Vrije Energieunit straks b.v. 3.000+BTW=3.570,- gaat kosten (excl. aansluitkosten, boiler e.d.).

Dan betaal je t.z.t. geen 3.570,- maar 3.000-1.000= 2.000 +BTW =2.380,-Euro

Uiteindelijk kost het jou dus slechts 2.380+1.000-420=2.960,- dus een vermindering van 610,- Euro. De reductie is dus 61% !

Bij een belastingschijf van 33,5% is de vermindering 525,- en bij een schijf van 52% is dit 710,-Euro (bij een schenking van 1.000,-Euro).

Een en ander lijkt misschien wat complex maar over een “korting” hoeft geen BTW betaald te worden wat bij een schenking van 1.000,- euro toch 190,- extra oplevert boven op de reductie op de inkomsten belasting. Als je een deel van 1.000,- schenkt, want b.v. 100,- is ook welkom, is de vermindering evenredig met 1.000,- euro.

Maar dit niet alleen: je maakt het mogelijk om daadwerkelijk Vrije Energie units te ontwikkelen vanuit ons eigen land!

Waar wij ons momenteel ook sterk voor maken is om iemand of een instantie te vinden die uit ideële motieven bereid is om het geld wat op deze manier wordt gegenereerd te verdubbelen t.b.v. de stichting (dus geen extra korting op jouw inbreng). M.a.w. hoe meer je nu schenkt deste groter wordt het kapitaal warmee de Stichting kan werken. Wij geven onszelf een grote kans in deze. Dit alles dus afgezien van nog hele andere ingangen die er zijn om extra middelen te verwerven om dit initiatief echt een grote impuls te geven en van de grond te tillen.

Nu zul je je wellicht afvragen: maar wat gebeurt er als deze opzet niet slaagt dus dat het niet mogelijk is om zelf een Vrije Energie unit te ontwikkelen en dat er een moment komt waarbij jullie deze ontwikkeling moeten opgeven?

In de eerste plaats schatten we de kans dat het niet lukt niet hoog in omdat Dick inmiddels al diverse werkende units heeft gezien (zie aan het eind van dit bericht) maar dat er helaas met deze uitvinders praktisch geen zaken te doen valt omdat ze verblind zijn door dollartekens en zo exorbitante bedragen vragen, helaas het is niet anders. Al zijn bezoeken en ervaringen all over the World bevestigen alleen maar: “We moeten het zelf doen!”

Een ander belangrijk aspect is dat de giften worden gestort op de rekening van de Stichting wat betekent dat er dus niemand eigenaar is van het kapitaal op de rekening van de Stichting!

Wel is er in de statuten vastgelegd dat als er geld overblijft bv na opheffing van de stichting dit besteed moet worden aan algemeen nut beogende instellingen.

Dit betekent dat schenkingen dus (helaas) niet terug geschonken kunnen worden.

Als je echt besluit om mee te doen dan bevorder je daarmee enorm de kans dat er inderdaad Vrije Energie units op de markt komen en er straks zo’n unit bij jouw thuis kan draaien en jouw hele huis van gratis energie kan voorzien. Ik kan je zeggen dat het bestuur van de stichting garant zal staan voor het juiste beheer van deze gelden.

Onze eigen inzet is nagenoeg kosteloos (!) en zo zouden we al blij zijn als iets van de reis- en verblijf kosten terug zouden kunnen vloeien, maar onze uren b.v. worden niet in rekening gebracht! De toekomstige units zullen zonder hoog winstoogmerk verkocht gaan worden wat wil zeggen dat met de opbrengsten zoveel mogelijk weer andere ideële doelen nagestreefd worden.

Wij hopen dan ook van ganser harte dat jullie de Stichting hierin willen steunen door allemaal volop mee te doen en ons daarmee enorm stimuleren om hier een groot succes van te maken. Zoals gezegd: kleinere of grotere bedragen dan 1000,- euro zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Kunnen we op jullie rekenen?

Warme groet,

Het bestuur van Stichting FreeEnergy4All,

Voorzitter: Dick Korf

Penningmeester: Hans Steenbeek

rek.nr: 19.83.91.773 van de Triodos Bank te Zeist.

IBAN: NL29TRIO0198391773; BIC of Swift: TRIONL2U

Wil je bij jouw overmaking jouw E-mailadres vermelden zodat we later jouw bijdrage kunnen verrekenen bij de aanschaf van zo’n unit?